Castità è ignoranza, ignoranza è purezza, purezza è virtù, virtù è candore, candore è innocenza, innocenza è castità, castità è …